ombygging, anleggelse eller vedlikehold av traktor- og skogsbilvei

Løvenskiold Vei og Plan AS bistår i hele prosessen - fra planlegging til utarbeidelse av søknader og tilbudsrunder, samt oppfølging og sluttkontroll av veien.

Anleggelse av ny skogsbilvei 

Skogsbilveinettet på Østlandet er stort sett godt utbygget. Men det er fortsatt enkelte skogteiger eller skogområder som har behov for anleggelse av ny skogsbilvei.
Skogsbilveier skal anlegges lett i terrenget med minst mulig inngrep, i tillegg skal det tas hensyn til natur og miljø. Det er derfor viktig å bruke god tid på planlegging i form av kartarbeid, terrengmodell, befaring, feltarbeid og utarbeidelse av byggeplan med nødvendige profiler og dokumentasjon. 
Det benyttes digitale verktøy til planlegging av nyanlegg av skogsbilveier.

Ombygging av eksisterende skogsbilvei

Det er stort behov for ombygging av eldre skogsbilveier. Ombygging betyr utbedring og oppgradering av eksisterende veitrasè.
Større andel av eksisterende veier er bygget av stedegne løsmasser som ikke alltid har god nok bæreevne for dagens tømmertransport. 
Linjeføringen på veien er i noen tilfeller ikke optimal, og må derfor legges om for bedre kurvatur og stigning. 
Det benyttes digitale verktøy til planlegging av ombygging av skogsbilveier.

anleggelSe av Traktorvei 

Traktorvei er et godt alternativ til skogsbilvei for å gjøre vanskelig terreng mer tilgjengelig. Anleggelse av traktorvei er normalt mindre kostbart og enklere enn anleggelse av skogsbilvei.
Traktorveier skal kun benyttes av lassbærer og traktor med tømmerhenger, og har derfor enklere tekniske krav. 
Traktorveier vil effektivisere tømmerdrifter, det er derfor viktig å vurdere dette i områder hvor det ikke er noen veiløsning i dag.
Det benyttes digitale verktøy til planlegging av traktorveier.

Bruk av GNSS utstyr

Løvenskiold Vei og Plan benytter GNSS utstyr til innmåling av veiens senterlinje og tilhørende punkter. Denne informasjonen i kombinasjon med bruk av terrengdata, vil være grunnlaget for utarbeidelse av plan-, lengde- og tverrprofiler for veien. 
Utstikking av allerede prosjektert veilinje er også aktuelt med denne type GNSS.
Utstyret kan også benyttes til innmåling/utstikking av andre nødvendige punkter slik som kummer, grøfter og drenering.
Utstyret består av HiPer VR satelittmottaker og Topcon FC-5000 målebok/felt-PC.

anleggelse AV Vinterbilvei 

Vinterbilvei er aktuelt å anlegge over myrer og bløte områder i stabilt vinterklima. Formålet med en slik vei er å komme inn i områder med lav virkesproduksjon og bæresvak mark.
Det krever en del arbeid før og under vintersesongen for å lykkes med vinterbilvei. Tele og pakket snø er grunnlaget for veiens bæreevne, og det er avgjørende å holde telen i bakken så lenge som mulig. 
En vinterbilvei skal ikke etterlate seg sår eller skader i terrenget, derfor er det viktig med god planlegging og riktig utført arbeid underveis.

Økonomiske kalkyler ved veibygging

Det er som regel et spørsmål om det er økonomisk forsvarlig å anlegge skogsbilvei eller hvor langt veien skal anlegges.
Med utgangspunkt i dekningsområde for veien, tømmervolum, bestandsdata, veilengde, anleggskostnader, tilskudd og bruk av skogfond kan det utarbeides økonomiske kalkyler som forteller om veien er lønnsom å anlegge. 
Økonomiske kalkyler inngår som en del av planleggingen, og skal derfor medregnes i totalkostnaden for skogsbilveien.

vedlikehold av skogsbilvei

Veivedlikehold er et viktig tiltak for å holde skogsbilveiene og traktorveiene i god stand. Skogsbilveier skal vedlikeholdes slik at standarden ved anleggelse opprettholdes i all fremtid.
Årlig vedlikehold må utføres, så du unngår store kostnader ved å ta igjen forsømt vedlikehold. Jevnlig vedlikehold holder kostnadene nede over tid. 
Veiplanlegger kommer på befaring av veinettet om det er ønskelig.

Broer på skogsbilvei 

Det finnes mange broer på skogsbilveier, og flere av dem er bygget på stedet uten videre dokumentasjon hva angår armering og aksellast.
Beregning av aksellast på broer er forbeholdt ekspertise, men vi kan utføre visuell kontroll og komme med råd om videre behandling og utførelse. 
Dersom veieier ikke føler seg trygg på sin bro, må tiltak iverksettes. Det er derfor avgjørende å kartlegge status på broen og gå i gang med eventuelle utbedringer.

Veivedlikeholdskontroll

Alle veieiere som har fått tilskudd til anleggelse eller ombygging av skogsbilvei, har vedlikeholdsplikt på sin vei. Dette betyr at veien skal holdes i den stand den ble bygget, derfor må veivedlikehold kontrolleres jevnlig.
Det er viktig å tenke på at det ikke bare er kjørebanen som skal holdes i hevd, men også grøfter, stikkrenner og broer. 
Veiplanlegger kan bistå med veivedlikeholdskontroll.

SKOGSBILVEILAG

Et stort antall skogsbilveier er med i et veilag. Veilag blir stiftet ved anleggelse av skogsbilveier for å holde oversikt over veilagets medlemmer og kapital.
Et veilag må ha et styre og vedtekter som bestemmer hvordan veilaget skal drifte sin vei. 
Det er avgjørende at veilaget er operativt og utfører sine plikter i henhold til vedtektene, slik at veilagets medlemmer til enhver tid har tilgjengelighet til og kan utføre effektive tømmerdrifter på sine skogteiger. 
Veiplanlegger kan bistå med stiftelse, vedtekter, fordelingsnøkler og andre momenter i forbindelse med skogsbilveilag.

Oppfølging i anleggsperioden 

Alle skogsbilveier som bygges nye eller bygges om, må følges opp underveis i anleggsperioden. Dette er for å sikre at veien bygges etter kravene til den aktuelle veiklassen, slik at veieier sitter igjen med en vei som er godkjent.
Oppfølging i anleggsperioden bør utføres av samme person som har planlagt veien, da denne personen er best egnet til å oppdage eventuelle feil eller mangler som oppstår i anleggsperioden. 
Oppfølging er minst like viktig som en god byggeplan, da det kan være vanskelig å utbedre feil og mangler etter at anleggsmaskiner har forlatt prosjektet. 
Veiplanlegger har kompetanse til oppfølging i anleggsperioden.


Sluttkontroll skogsbilvei

Alle skogsbilveier som bygges nye eller utbedres og som er innvilget tilskudd, skal sluttkontrolleres før overlevering av veien til veieier.
Det er viktig å bruke god tid på sluttkontrollen slik at eventuelle feil og mangler blir oppdaget før overlevering av veien. Er det utført endringer underveis, bør de også kontrolleres.

Dersom ikke annet er avtalt, skal sluttkontrollen utføres av skogbrukssjefen i kommunen.

Veiplanlegger er godt egnet til å bistå i denne prosessen.